quinta-feira, 4 de março de 2010

Most do Európy


Zámerom projektu Most do Európy je podpora marginalizovaných rómskych komunít v lokalitách Slovenskej republiky a ich udržateľného rozvoja prostredníctvom projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.


O projeto é uma ponte para a Europa promovendo a comunidades marginalizadas Roma nas localidades da República Eslovaca e seu desenvolvimento sustentável, através de projetos co-financiados por fundos da União Européia.

Projekt realizuje konzorcium neziskovej organizácie Rómsky inštitút, no a spoločnosti EDEA Partners, as Finančnú podporu projektu na roky 2008 až 2010 poskytol Inštitút otvorenej spoločnosti (Open Society Institute/OSI) so sídlom v Budapešti v rámci jeho iniciatívy Maximálne čerpanie európskych fondov pre Rómov . O projeto implementa uma não-consórcio de lucro do Instituto de Roma, mas uma empresa EDEA Partners, e apoio financeiro para o projeto 2008-2010 fornecida pelo Instituto Sociedade Aberta (Open Society Institute / OSI), com sede em Budapeste, sob a iniciativa da máxima utilização dos fundos da UE para os ciganos.

Cieľom projektu je zlepšenie prístupu lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami k fondom EÚ prostredníctvom prípravy kvalitných projektov a získania finančnej podpory na ich realizáciu. Ďalšími cieľmi projektu je zvýšenie zručností v oblasti čerpania prostriedkov EÚ pomocou odbornej asistencie a tréningov vo vybraných lokalitách (lokálne MVO, pracovníci obcí, a pod.). O projeto visa melhorar o acesso aos locais com comunidades marginalizadas Roma aos fundos da UE através do desenvolvimento de projetos de qualidade e obter apoio financeiro para sua implementação. Outro projeto visa aumentar as habilidades de elaboração de fundos da UE através da assistência e formação profissional em locais selecionados (trabalhadores das ONG locais dos municípios , etc) ..

Projekt vychádza z potreby komplexného prístupu k riešeniu konkrétnej situácie, v ktorej sa Rómovia vo vybraných lokalitách nachádzajú. O projecto nasce da necessidade de uma abordagem global para resolver a situação particular em que os ciganos estão localizadas em locais selecionados. Využitie financií z fondov EÚ ako nástroja rozvoja marginalizovaných romských komunít (MRK) je v súlade s vládnou stratégiou, ktorá podporu projektov zameraných na zlepšenie podmienok života marginalizovaných skupín Rómov schválila ako jednu zo štyroch horizontálnych priorít v rámci štrukturálnych fondov aj v súčasnom programovacom období. Usando o financiamento pelos fundos da UE como uma ferramenta para o desenvolvimento das comunidades marginalizadas Roma (MRK) está em consonância com a estratégia do governo para apoiar projetos que visem a melhoria das condições de vida de grupos marginalizados de Roma aprovada como uma das quatro prioridades horizontais no âmbito dos Fundos Estruturais no atual período de programação.

Fonte: http://www.rnl.sk/